Ogólne warunki handlowe

I. Zakres stosowania

Niniejsze ogólne warunki handlowe (dalej zwane Warunki) obowiązują we wszelkich stosunkach umownych pomiędzy VP Polska sp. z o.o. (dalej zwaną VP) i jej klientami. Ewentualne inne (dodatkowe) ustalenia umowne obowiązują tylko wtedy, gdy zostaną one wyraźnie pisemnie potwierdzone przez VP jako uzupełnienie Warunków. Nie obowiązują jakiekolwiek ogólne warunki handlowe klienta, także wtedy gdy VP ich wyraźnie nie odrzuci.

II. Oferty i zawarcie umowy

1.
Oferty VP są wiążące dopiero z chwilą ich pisemnego przyjęcia przez klienta. Do momentu wpływu do VP oświadczenia klienta o przyjęciu oferty, oferta może być w każdym czasie odwołana.

2.
Oferty (zamówienia) klienta wiążą go przez okres 14 dni roboczych licząc od dnia wpływu oferty (zamówienia) do VP. Do zawarcia umowy dochodzi jeżeli przed upływem powyższego terminu:
VP złoży klientowi pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty;
VP dostarczy towar lub wystawi fakturę.

3.
Miarodajnymi dla ustalenia właściwości przedmiotu dostawy są dane zawarte w specyfikacjach VP. Wskazówki zawarte w katalogach, prospektach, okólnikach, ogłoszeniach, rysunkach i cennikach nie określają właściwości przedmiotu dostawy, chyba że powyższe materiały zostały dołączone do danej specyfikacji.

4. Dane zawarte w specyfikacjach VP dotyczące właściwości przedmiotu dostawy nie stanowią jakichkolwiek gwarancji, w szczególności odnoszących się do zachowania przez towar określonych właściwości przez określony czas (gwarancja trwałości). Przyjęcie przez VP odpowiedzialności gwarancyjnej w odniesieniu do właściwości przedmiotu dostawy wymaga wyraźnego pisemnego ustalenia pomiędzy stronami.

5.
W razie rezygnacji przez klienta z zamówienia i/lub odstąpienia od umowy, klient ponosi następujące koszty:

  • 50% wartości zlecenia netto + 250 PLN (ryczałtowa opłata za obróbkę dokumentów) + koszty zakupionych (zamówionych) materiałów specjalnych + koszty przygotowania druku – jeżeli rezygnacja i/lub odstąpienie nastąpi nie później niż na 3 tygodnie przed potwierdzonym terminem dostawy;
  • 100% wartości zlecenia netto – jeżeli rezygnacja i/lub odstąpienie nastąpi po upływie tego terminu.

Materiały specjalne, to takie, które zostały przygotowane do wykonania danego zlecenia i ze względu na swoja specyfikę nie mogą być wykorzystane przez VP przy wykonywaniu innego zlecenia. Koszty przygotowania druku to wszelkie koszty ponoszone w związku z przygotowaniem i wyprodukowaniem matrycy drukarskiej, a w szczególności koszty sporządzenia szkiców, schematów, wzorów, filmów, cylindrów druku, koszty wysyłki.

Miarodajnym dla ustalenia terminu rezygnacji (odstąpienia), jest wpływ pisemnego oświadczenia klienta o rezygnacji (odstąpieniu) z zamówienia lub bezskuteczny upływ terminu do odbioru zamówionego towaru przez klienta.

III. Ceny

1.
Ceny ustalane są na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia oferty (przez VP lub klienta). Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi znaczący (tj. o co najmniej 5%) wzrost cen któregokolwiek z surowców (w szczególności papieru lub tworzywa sztucznego), VP jest uprawniona do podwyższenia ustalonych cen o tyle, o ile nastąpił wzrost cen surowców. O podwyższeniu ceny klient zostanie poinformowany.

2.
Podstawę obliczenia ceny stanowi zawsze faktycznie dostarczona ilość/waga towaru.

3.
Klient ponosi wszelkie koszty będące wynikiem zmian zgłoszonych przez siebie po zawarciu umowy, szczególnie zmian szkiców, projektów, wzorów, odbitek próbnych.

4.
Jeżeli cena obliczana jest według wagi dostarczanego towaru, wówczas, podstawę jej obliczenia stanowi również waga opakowania. tj. papieru do pakowania i papieru ochronnego.

5.
W braku odmiennych ustaleń pomiędzy stronami, uzgodnione ceny są cenami EXW i zostają powiększone o podatek VAT. Dodatkowo nalicza się koszty transportu, ubezpieczenia, cła, przechowania towaru przez VP po upływie terminu jego odbioru przez klienta, itp.

IV. Warunki płatności

1.Płatności stają się wymagalne wraz z nadejściem uzgodnionego terminu płatności. Jeżeli nie ustalono terminu płatności, płatności stają się wymagalne z chwilą doręczenia faktury lub innego dokumentu rozrachunkowego. W razie wątpliwości dotyczących chwili doręczenia faktury, płatności stają się wymagalne najpóźniej z chwilą przygotowania przez VP towaru do odbioru przez klienta lub z chwilą dostarczenia towaru do klienta (w zależności od uzgodnionych warunków dostawy).

2.
Niezależnie od ewentualnych odmiennych dyspozycji klienta, VP uprawniona jest do zaliczenia dokonywanych przez klienta płatności w pierwszej kolejności na poczet najwcześniej wymagalnych należności, w tym odsetek od nich.

3.
Niezależnie od wcześniej poczynionych ustaleń umownych, VP może uzależnić wydanie towaru od uprzedniej zapłaty całej ceny sprzedaży, jeżeli zdaniem VP nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej klienta (na co wskazuje w szczególności opóźnienie w wykonywaniu przez klienta jego zobowiązań pieniężnych) lub zapłata ceny staje się zdaniem VP z innych przyczyn zagrożona. Klient może zostać zwolniony przez VP z obowiązku uprzedniej zapłaty całej ceny sprzedaży, jeżeli ustanowi na rzecz VP uzgodnione zabezpieczenia w wysokości ceny sprzedaży.

V. Prawa własności intelektualnej

1.
Udostępnione przez VP materiały takie jak projekty, rysunki, schematy, filmy, cylindry druku oraz matryce, pozostają własnością VP również wtedy, gdy część kosztów związanych z ich wytworzeniem poniesiona została przez klienta. Jeżeli klient zainteresowany jest nabyciem ich własności, zobowiązany jest on do zwrotu VP poniesionych przez nią pełnych
kosztów związanych z ich wytworzeniem. Maksymalny czas przechowania tych materiałów przez VP to 3 lata. Po tym okresie VP może zniszczyć materiały, których klient nie chciał zakupić.

2.
Jeżeli w trakcie wykonywania danego zlecenia powstaną po stronie VP prawa autorskie i/lub prawo własności przemysłowej, to prawa te przysługują VP i nie przechodzą one na klienta poprzez sprzedaż przedmiotu dostawy. Dotyczy to również przypadków, w których klient ponosi część kosztów wykonania zlecenia. VP jest uprawniona do nieograniczonego korzystania z tak powstałych praw autorskich i/lub praw własności przemysłowej, w szczególności przy realizacji zleceń dla osób trzecich.

3.
 W braku odmiennych pisemnych ustaleń pomiędzy stronami, VP jest uprawniona do widocznego oznaczania produktów swoim oznaczeniem firmowym i/lub znakiem towarowym.

4.
 VP przysługuje również wynagrodzenie za zamówione przez klienta wzory, szkice i projekty, nawet wtedy, gdy zlecenie główne, dla którego te wzory, szkice i projekty zostały sporządzone, nie zostało udzielone. Własność tych wzorów, szkiców i projektów przechodzi na klienta z chwilą zapłaty wynagrodzenia.

5.
Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy przekazywane przez niego VP materiały, nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i/lub praw własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe i in.). Jeżeli osoby trzecie zgłoszą pod adresem VP roszczenia – w szczególności z tytułu użycia lub powielania materiałów udostępnionych przez klienta w sposób naruszający prawa autorskie i/lub prawa własności przemysłowej i/lub przepisy o nieuczciwej konkurencji – klient zobowiązany jest wspierać VP w postępowaniu dotyczącym naruszenia tych praw. W takim przypadku klient zobowiązany jest również do zwrotu VP wszelkich kosztów poniesionych przez nią w związku z tym postępowaniem, w tym kosztów procesu.

VI. Dostawa towaru / Siła wyższa

1.
Termin dostawy określany jest w potwierdzeniu zamówienia (w przypadku przyjęcia oferty przez VP) lub w oświadczeniu o przyjęciu oferty (w przypadku przyjęcia oferty przez klienta). W braku odmiennych pisemnych ustaleń między stronami termin ten rozumiany jest zgodnie z formułą EXW. Jeżeli klient najpóźniej na 6 tygodni przed uzgodnionym terminem dostawy nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów, zezwoleń, danych itd., które są niezbędne dla realizacji zamówienia, termin dostawy zostaje przedłużony i wynosi każdorazowo 1 miesiąc, licząc od dnia wpływu wszystkich tych dokumentów, zezwoleń, danych do VP.

2.
Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli najpóźniej w dniu jego upływu przedmiot dostawy opuścił zakład VP lub – w razie odbioru przedmiotu dostawy przez klienta – VP poinformowała klienta o gotowości towaru do odbioru.

3.
W braku odmiennych ustaleń, przy tzw. dostawach ramowych, klient zobowiązany jest ustalić podział dostaw tak, aby pokrywały one zapotrzebowanie na 6 miesięcy z góry i w odpowiednim czasie przed każdorazowym terminem dostawy odpowiednio do ustalonego podziału dostaw wezwać VP do dostarczenia kolejnej transzy. Jeżeli klient nie wywiązuje się należycie z tego obowiązku, VP upoważniona jest po wyznaczeniu odpowiedniego terminu, samodzielnie dokonać podziału dostaw na poszczególne transze, zrealizować dostawy poszczególnych transz lub od umowy odstąpić.

4.
Jeżeli VP nie może dochować terminu dostawy z powodu wystąpienia nieprzewidzianych, nadzwyczajnych okoliczności, które mimo zachowania wymaganej w danych okolicznościach należytej staranności nie mogły zostać odpowiednio wcześnie usunięte, (np. awaria zakładu, strajk, lokaut, sankcje i ingerencje urzędowe, opóźnienia w dostawach surowców, zakłócenia w dostawach energii) wówczas termin dostawy zostaje odpowiednio wydłużony. Jeżeli powyższe okoliczności uniemożliwiają realizację dostawy VP uprawniona jest do odstąpienia od niniejszej umowy.

5.
 Odstąpienie przez klienta od umowy z przyczyn wskazanych w punkcie V.4. możliwe jest dopiero jeżeli powyższe utrudnienia trwają ponad jeden miesiąc i wyłącznie w zakresie niezrealizowanej części umowy. Dodatkowym warunkiem jest bezskuteczny upływ wyznaczonego VP przez klienta dodatkowego terminu dostawy, z zagrożeniem że po jego upływie klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

VII. Opakowanie

VP zapewni prawidłowe i zgodne z wymaganiami branżowymi opakowanie towaru.

VIII. Zastrzezone przez VP odchylenia ilościowe i wagowe

1. Odchylenia w zakresie wagi:
Odchylenia dotyczące gramatury papieru są dopuszczalne w takim samym zakresie w jakim są one dopuszczalne zgodnie z warunkami dostawy producenta zastosowanych materiałów. W przypadku, gdy w warunkach dostawy producenta nie są zawarte inne ustalenia dopuszczalne są następujące odchylenia:

a)
Papier w odniesieniu do uzgodnionej gramatury papieru:
do 39 g/m2 +/- 8 %
40-59 g/m2 +/- 6 %
60 i więcej g/m2 +/- 5 %

b)
Folie z tworzywa sztucznego w odniesieniu do ustalonej grubości:
mniej aniżeli 15 my +/- 8 %
od 15 my do 25 my +/- 15 %
więcej aniżeli 25 my +/- 13 %

c)
folie aluminiowe, folie wielowarstwowe, folia z celulozy regenerowanej i inne materiały w odniesieniu do ustalonej grubości lub gramatury (w zależności od tego, jaki wymiar jest podstawą umowy; obowiązuje pojedynczo lub jako część innego produktu): +/- 10 %

2. Odchylenia od wymiarów

a)

papier i kombinacje z papieru torebki:

w długości (= wysokość torebki) +/- 4 %
w szerokości dla szerokości torebek
poniżej 80 mm +/- 3 %
w szerokości dla szerokości torebek
od 80 mm i więcej +/- 2 %

wałki/rolki:
w szerokości i w długości cięcia +/- 3 mm
w długości bieżącej +/- 3 %
Formate:
w długości +/- 5 mm
w szerokości +/- 5 mm

 

b)
tworzywa sztuczne i aluminium
(wysokość torebki) +/- 5 %
szerokość torebki większa aniżeli 200 mm +/- 5 %
szerokość torebki mniejsza aniżeli 199 mm +/- 10 %

c)
 Odchylenia od wymiarów dla materiałów wymienionych pod lit. a) (odnośnie wałków/rolek i formatów) oraz materiałów wymienionych pod lit. b) obowiązują również dla umiejscowienia druku jak również wycięć i wytłoczeń na tych materiałach.
Dla wymienionych pod lit. a) torebek dopuszczalne są odchylenia w zakresie umiejscowienia druku jak również wycięć i wytłoczeń o szerokości +/- 4mm dla szerokości torebek ponad 80mm i +/- 3mm dla szerokości torebek od 80 mm i mniej.
Wahania pasowania przy wyrobach z nadrukiem nie mogą zostać wyeliminowane ze względów technicznych, ponieważ uzależnione są one od materiału, wykonania i procesu drukarskiego. Reklamacji podlegają wyłącznie znaczne odchylenia.

3. Odchylenia ilościowe
Przy wszystkich wyrobach VP ma prawo do dostawy mniejszej lub większej ilości niż umówiona, przy czym odchylenia nie mogą być większe niż 20 % zamówionej ilości. Przy sprzedaży wg ilości (poniżej 50.000 szt.) i przy realizacji nakładu zbiorowego ze zmianą nadruku w trakcie nakładu, jak również przy sprzedaży wg wagi (dla wagi poniżej 500 kg) odchylenia nie mogą być większe niż 30 % zamówionej ilości. Na rachunku uwidaczniana jest rzeczywista ilość dostarczonego towaru.

4. Kolor własny surowców papieru i folii VP nie gwarantuje stale tego samego koloru surowców w ramach jednej dostawy, a także w przypadku powtarzających się zleceń.

IX. Druk

1.
VP stosuje do druku zwykłe farby drukarskie. Do nadruku na specjalistycznych opakowaniach medycznych stosowane są farby odporne na sterylizację, określone w procedurach sterylizacyjnych, zgodne ze specyfikacją i kartą danych. O ewentualnych specjalnych wymaganiach odnośnie nadruku (np. rodzaj farby, kolor, wysoka odporność na działanie światła, odporność na substancje alkaliczne, odporność na ścieranie, odpowiednia właściwość w kontakcie z artykułami spożywczymi itd.) klient musi wyraźnie pisemnie poinformować VP przed zawarciem umowy. VP nie może zagwarantować odporności farb materiałowych i drukarskich na działanie światła i ścierania, ponieważ ich dostawcy nie udzielają tego typu gwarancji. VP zastrzega sobie prawo do nieznacznych odchyleń od koloru, w granicach zwyczajowo przyjętych w handlu. Farby wodne na brązowym papierze z nadrukiem podlegają stałym odchyleniom kolorystycznym, zarówno w ramach jednej dostawy jak również w przypadku powtarzającego się druku. Powyższe odchylenia nie uprawniają klienta do odmowy przyjęcia towaru lub do żądania zmniejszenia ceny. Na żądanie klienta a także w przypadkach w których VP uzna to za wskazane, przed rozpoczęciem druku zostaną przygotowane odbitki próbne. Ponieważ te odbitki próbne (np. proof, cromalin, druk offsetowy itd.) nie są produkowane w procesie fleksografii, nie można uniknąć częściowo znacznych odchyleń od późniejszego druku pełnonakładowego. Żądane przez klienta tzw. maszynowe druki wstępne, zostaną rozliczone osobno wg nakładu pracy.

2.
Przy wyrobach z tworzywa sztucznego VP nie ponosi odpowiedzialności za przemieszczanie się plastyfikatorów lub inne temu podobne zjawiska oraz za wynikłe z tego powodu następstwa.

3.
VP nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wad w „matrycach klisz” lub innych podobnych materiałach, które zostały przekazane VP przez klienta w celu nadruku jednolitego kodu towarowego lub innych podobnych kodów, a także za trudności lub ich skutki, które mogą wystąpić przy użyciu nadrukowanego kodu. Pod pojęciem „matryc klisz” rozumie się również zaaprobowane przez klienta odbitki drukarskie prac drukarskich, które zawierają jednolity kod towarowy.

4.Druk kodu kreskowego GS1 odbywa się zgodnie z aktualnym stanem techniki oraz z uwzględnieniem standardów międzynarodowych oraz rozwiązań krajowych opracowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska. Dalej idące zapewnienia, w szczególności zapewnienia dotyczące wyników odczytu na kasach fiskalnych, nie mogą być udzielone ze względu na możliwe oddziaływania na kody kreskowe po odbiorze towaru przez klienta, a także na brak jednolitej techniki pomiaru i odczytu.

5.
VP nie odpowiada za wady, powstałe na skutek użycia przez VP matryc i wzorów drukarskich dostarczonych VP przez klienta i/lub osób z nim współpracujących. Jeżeli VP stwierdzi w trakcie produkcji błędy w tekście lub obrazie i na podstawie tych błędów przerwie lub zaprzestanie produkcji, związane z tym dodatkowe koszty poniesie klient.

X. Materiał i wykonanie

1.
W braku szczególnych zaleceń klienta, wykonanie zleceń następuje przy użyciu zwyczajnych w danej branży materiałów i według znanych procesów produkcyjnych. Przy stosowaniu opakowań dla artykułów spożywczych i/lub medycznych strony uzgodnią normy w oparciu o które ustalana będzie zgodność użytego materiału (np. EN 868). W konsekwencji nie mogą być zgłaszane jakiekolwiek reklamacje odnoszące się do zachowania się opakowania w stosunku do towaru i odwrotnie, jeżeli klient wyraźnie nie wskazał na szczególne właściwości opakowania/pakowanego towaru i/lub zastosowania dla artykułów spożywczych/medycznych, dając VP możliwości zajęcia stanowiska odnośnie takiego stanu rzeczy. Wskazania klienta oraz stanowisko VP w tym zakresie wymagają formy pisemnej.

2.
Surowce podlegające ponownemu przetwarzaniu będą wybierane przez VP starannie. Folie regeneracyjne i papier powtórnie przetworzony mogą wykazywać odchylenia w jakości powierzchni, kolorze, czystości, zapachu i pod względem wartości fizycznych, przy czym nie uprawniają one klienta do jakichkolwiek reklamacji.

XI. Zastrzeżenie prawa własności

1.
Dostarczony przez VP towar pozostaje własnością VP do chwili całkowitej zapłaty ceny sprzedaży. Dla ustalenia chwili płatności decyduje data uznania rachunku bankowego VP. Dotyczy to również płatności czekiem lub wekslem.

2.
Klient ma prawo do dalszej odsprzedaży zastrzeżonego towaru w toku zwykłego obrotu handlowego. Zastawianie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą VP. W przypadku dalszej odsprzedaży zastrzeżonego towaru z odroczonym terminem płatności, klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć
prawa/roszczenia VP.

3.
Klient tytułem zabezpieczenia przenosi niniejszym na VP swoje roszczenia wynikające z dalszej odsprzedaży towaru zastrzeżonego, a VP przeniesienie to niniejszym przyjmuje. VP upoważnia niniejszym klienta do dochodzenia tych roszczeń.. Na żądanie VP klient udzieli jej wszelkich informacji niezbędnych do samodzielnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń, a w szczególności poda listę dłużników (adresy i kwota niezapłaconych należności) oraz wyda kopie niezapłaconych faktur. Na żądanie VP klient niezwłocznie poinformuje swoich dłużników o przeniesieniu roszczeń
na VP.

4.Obróbka i przetworzenie towarów zastrzeżonych dokonywana jest przez klienta na rzecz VP. Powyższe nie powoduje po stronie VP powstania jakichkolwiek obowiązków. Przy przetworzeniu, połączeniu i zmieszaniu towaru zastrzeżonego z innym, nie należącym do VP, przysługuje VP powstałe na skutek tego prawo współwłasności nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości fakturowej towaru VP w stosunku do wartości fakturowej pozostałych towarów, które były przedmiotem przetworzenia, połączenia lub zmieszania.

5.
Klient niezwłocznie poinformuje VP o podjętych przez osoby trzecie krokach egzekucyjnych wobec towaru zastrzeżonego lub wobec przeniesionych roszczeń i przekaże VP wszelkie dokumenty niezbędne do obrony jej praw.

6.
Upoważnienie klienta do dysponowania towarem zastrzeżonym oraz do dochodzenia przeniesionych roszczeń może zostać przez VP w każdym czasie – w szczególności w razie opóźnienia klienta w zapłacie i/lub prawdopodobnej niewypłacalności klienta – jednostronnie odwołane. W takich przypadkach VP jest w szczególności uprawniona do odbioru zastrzeżonego towaru od klienta, w tym do wejścia na teren klienta.

7.Jeżeli klient opóźnia się z płatnościami na rzecz VP o ponad 21 dni lub też pojawi się uzasadniona z punktu widzenia VP obawa co do jego wypłacalności, VP uprawniona jest do odstąpienia od umowy i to niezależnie od stanu jej realizacji. W takim przypadku klientowi nie przysługują wobec VP jakiekolwiek roszczenia.

XII. Rękojmia / Zgłaszanie wad

1.
Klient jest uprawniony do wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi tylko wówczas, gdy uczynił zadość obowiązkowi zbadania przedmiotu dostawy oraz obowiązkowi pisemnego zawiadomienia VP o wadach, zgodnie z przepisami prawa i/lub Warunkami. O wadach jawnych klient zawiadamia VP w terminie 3 dni od chwili wydania towaru, a o wadach ukrytych w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady. Klient zobowiązany jest szczegółowo opisać zgłaszane wady, załączając miarodajny dla porównań wzór reklamowanego towaru wraz ze wszystkimi oznaczeniami materiału i danymi dostawy. Na żądanie VP klient umożliwi VP zbadanie reklamowanego towaru na miejscu. Niedochowanie powyższego terminu i/lub formy zgłoszenia wad powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi w tym zakresie. Podjęcie przez VP kontroli zgłoszonych wad i/lub działań mających na celu usunięcie wady nie stanowi uznania wady i nie wyklucza możliwości podniesienia przez VP zarzutu nieterminowego lub nieprawidłowego zgłoszenia wady. VP po otrzymaniu zgłoszenia z tytułu rękojmi jest zobowiązane do udzielenia odpowiedzi w przeciągu 14 dni kalendarzowych.

2.
W przypadku uznania wad, VP uprawniona jest według swojego wyboru do usunięcia tych wad lub dostarczenia towaru wolnego od wad. Związane z tym koszty dodatkowe wynikające ze zmiany adresu miejsca zamieszkania/siedziby klienta ponosi klient. Zwrot całej dostarczonej partii towaru może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia wadliwości całej partii
towaru, potwierdzonej przez obie strony umowy.

3.
W odniesieniu do opakowań elastycznych oraz maszynowo produkowanych torebek, zastrzeżenia odnoszące się do nie więcej niż 3% partii danego towaru nie uzasadniają reklamacji ani nie stwarzają po stronie klienta jakichkolwiek roszczeń wobec VP i to niezależnie od tego, czy wada spowodowana została w wyniku przetwarzania czy spowodowana w druku.

4.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do dostaw rzeczy używanych.

5.
Jeżeli w wyniku analizy roszczeń klienta tytułu rękojmi okaże się, że wady nie istnieją lub zgłoszone zostały po terminie lub powstały na skutek okoliczności, za które VP nie ponosi odpowiedzialności, klient zwróci VP wszelkie powstałe z tego tytułu koszty.

6.
Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynosi 6 miesięcy odpowiednio od dnia wydania towaru klientowi lub od dnia postawienia towaru w gotowości do odbioru.

XIII. Odpowiedzialność odszkodowawcza

Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza VP ograniczona jest do przypadków naruszenia istotnych postanowień umownych i obejmuje wyłącznie działania/zaniechania noszące znamiona winy umyślnej i/lub rażącego niedbalstwa. Wyłączona jest odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność odszkodowawcza obejmuje wyłącznie zwykłe, typowe, możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy i bezpośrednie następstwa zawinionych działań/zaniechań i nie obejmuje tzw. szkód następczych oraz utraconych korzyści. Powyższe ograniczenie/wyłączenie odpowiedzialności odnosi się w szczególności do szkód, spowodowanych tym, że odporność zastosowanych farb na ścieranie, oddziaływanie światła, substancje alkaliczne, tarcie i oddziaływanie wody nie jest wystarczająca, konfiguracja kodów i numerów nie jest prawidłowa, udostępnione przez klienta wzory kodów przy
przenoszeniu ich na produkowane towary nie są czytelne, przy zastosowaniu materiałów elastycznych odczytanie kodu jest niemożliwe, zawartość towaru została znacznie naruszona przez towar lub jeżeli towar nie odpowiada przewidzianym dla danej zawartości przepisom ustawowym. Jeżeli VP udzieliła gwarancji na zachowanie przez towar przez określony czas określonych właściwości (gwarancja trwałości), to roszczenia z tego tytułu wygasają wraz z upływem terminu, na jaki ta gwarancja została udzielona. Termin gwarancji biegnie od dnia wydania towaru klientowi. W przypadku odstąpienia przez VP od umowy z przyczyn nie leżących po stronie VP, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez klienta z jakichkolwiek powodów, klientowi nie przysługują w stosunku do VP jakiekolwiek roszczenia, chyba że Warunki niniejsze wyraźnie stanowią inaczej.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują odpowiednio również w stosunku osób, którymi VP posługuje się przy wykonywaniu zlecenia. VP przysługuje prawo do podniesienia zarzutu ewentualnego przyczynienia się klienta do szkody.

XIV. Postanowienia końcowe

1.
Miejscem wykonania zobowiązań odnośnie dostawy, świadczeń i płatności jest, o ile nie zostało to uzgodnione inaczej, siedziba VP.

2. Wyłącznie właściwym miejscowo sądem powołanym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z istniejącymi
pomiędzy stronami stosunkami umownymi, jest sąd powszechny w Poznaniu. VP jest jednakże uprawniona do pozwania klienta również w sądzie właściwym ze względu na jego siedzibę.

3.
Do stosunków prawnych wynikających z ustalonych dostaw i świadczeń znajduje zastosowanie prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży.

4.
Zapłata przez klienta jakichkolwiek należności wobec VP w drodze potrącenia – bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody VP – jest wyłączona. Klientowi nie przysługuje w stosunku do VP prawo zatrzymania z jakiegokolwiek tytułu.

5.
Wszelkie inne uzgodnienia, zastrzeżenia, zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków lub ustaleń odnoszących się do konkretnej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to skuteczność wszystkich innych postanowień lub ustaleń zostaje nienaruszona.

7.
Ilekroć w Warunkach mowa jest o formie pisemnej, oznacza to także telefax oraz pocztę elektroniczną.

Merkliste